wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

Ochrona danych osobowych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Wojska Polskiego 23C (zwaną dalej DOLSAT) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług multimedialnych oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000).

Jednym z priorytetów jakie stawia sobie DOLSAT jest przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Abonentów

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest DOLSAT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23C, 97-400 Bełchatów
Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel./fax: 44 632 73 54
Inspektor Ochrony Danych w DOLSAT Sp. z o.o.
Sara Jałocha
Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 44 712 00 00

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez DOLSAT Sp. z o.o. w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
 • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy), potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);
 • zapewnienia dostępu do serwisu
2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DOLSAT Sp. z o.o. (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w celu:
 • Marketingu produktów lub usług własnych
 • Organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 • Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 • Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
 • wykrywanie i eliminowanie nadużyć
 • cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne
3. Na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:
 • Przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • Analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług audiowizualnych (np. z dekodera lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę programową. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) korzystania z usług telewizyjnych oraz 2) korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD).
 • Marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z DOLSAT Sp. z o.o., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane osobom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez DOLSAT Sp. z o.o.
 • Marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych Abonentowi przez Administratora.

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej, może być realizowany przez DOLSAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

DOLSAT informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy:
 • Imię i nazwisko,
 • Numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny.
Podanie innych danych, takich jak:
 • numery telefonów kontaktowych,
 • adresu poczty elektronicznej
jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach, gdy DOLSAT jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • Posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji)
  • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących DOLSAT Sp. z o.o.
  • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych DOLSAT Sp. z o.o. na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub do momentu odnotowania sprzeciwu. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
 • Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 • W każdym momencie przetwarzania danych osobowych kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 6. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 8. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt. 1.-5. i pkt. 7.-8. powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z DOLSAT Sp. z o.o. (adres podany na wstępie z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W przypadku, gdy DOLSAT przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Abonenta, Abonent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 RODO. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu DOLSAT Sp. z o.o.):

 • Partnerzy (np. kurierzy, podwykonawcy usług, nadawcy kanałów telewizyjnych),
 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • Kancelarie prawne,
 • Banki,
 • Operatorzy pocztowi,
 • Firmy archiwizujące dokumenty.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

DOLSAT nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

Pozostałe informacje/oświadczenia

DOLSAT informuje, iż dla celów naliczania opłat za Usługi, dla celów rozliczeń międzyoperatorskich, jak również, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej przetwarza dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia, dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego. Powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub zgody, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje końcowe

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na https://uodo.gov.pl/pl/132/224

DOLSAT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej Polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych.

Polityka cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że przy korzystaniu z serwisów internetowych Spółki DOLSAT (m.in.: dolsat.pl; ebelchatow.pl) podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23C, 97-400 Bełchatów.

Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu; dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników; tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej. Poniżej więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Więcej na temat „Czym są cookies” dowiesz się na https://dolsat.pl/index.php?id=62

Zabezpieczenie danych

DOLSAT stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

DOLSAT realizuje zabezpieczenia odpowiednie do wyników analizy ryzyka prowadzonej w zakresie poufności, integralności i dostępności danych osobowych oraz z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 32 RODO.

Bazy danych gromadzone przez DOLSAT są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie Polityką bezpieczeństwa.

DOLSAT oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać DOLSAT telefonicznie: 44 712 00 00.

W celu kierowania pytań, uwag i wniosków dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.