wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

Zarządzanie nieruchomościami

panorama miasta z drona

Oferujemy profesjonalne zarządzanie w oparciu o umowę cywilnoprawną, w wyniku której zarządca pełni rolę ADMINISTRATORA odpowiedzialnego wobec właścicieli za sprawne funkcjonowanie nieruchomości. Odpowiedzialność wobec instytucji państwowych pozostaje po stronie właścicieli bądź wybranego przez Wspólnotę Zarządu.

Zarzadzanie to obejmuje administrację nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych oraz prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej.

Usługa jest wykonywana przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości - DOLSAT Sp. z o.o. Gwarancją jakości usługi jest ponad 26 - letnie doświadczenie w zarządzaniu i organizacji oraz zatrudnianie specjalistów, zarówno technicznych, jak i administracyjnych.

Dzięki dokonywanej analizie funkcjonowania nieruchomości - od zagadnień związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb użytkowników nieruchomości do analizy spraw ekonomicznych, prawnych i technicznych, możliwe jest podnoszenie efektywności realizacji planu i wydatkowania środków pieniężnych Wspólnoty po uzyskaniu akceptacji jej Zarządu.

Możemy poszczycić się najlepszą ceną usługi na bełchatowskim rynku!

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta DOLSAT Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 23C, 97-400 Bełchatów
Tel.: 44 632 73 54 lub 712 00 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

44 712 04 44 administracja
44 712 02 22 Pogotowie techniczne całodobowe - zgłaszanie awarii dot. gazu, kanalizacji, ogrzewania
44 712 03 33 zgłaszanie drobnych awarii i usterek (np. elektryczne, remontowe)

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu Wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości
 • utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej i książki korespondencji
 • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu
 • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/ wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu)
 • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością
 • łatwy kontakt z administratorem ( czynne całodobowo telefony, poczta elektroniczna, faks)

Obsługa Finansowo - Księgowa

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu zgodnie z Ustawą o własności lokali
 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w Ustawie o rachunkowości
 • zakładanie rachunku bankowego, którego dysponentem jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań
 • dokonywanie operacji finansowych Wspólnoty poprzez rachunek bankowy
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, w przypadku gdy Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej: deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym; rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów)
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej obejmującego:
  1. sprawozdanie finansowe Wspólnoty
   zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej Wspólnoty
   zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe
   zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli
   zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów
   kartoteki właścicieli
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz Wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym.

Obsługa Techniczna Nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych)

Nasze atuty

 • Niskie koszty administrowania  Wspólnoty Mieszkaniowej – oszczędności, które pozostają w budżecie domowym lub wedle woli mieszkańców mogą odkładać się na rachunku bankowym Wspólnoty na przyszłe inwestycje związane z nieruchomością.
 • Przejrzyste, uczciwe zasady działania, partnerska współpraca. Sprawdzony i doświadczony partner lokalny.
 • Negocjowanie jak najkorzystniejszych warunków współpracy z firmami wykonującymi usługi na rzecz Wspólnoty i podejmowanie współpracy po akceptacji oferenta przez Zarząd Wspólnoty.
 • Pozyskiwanie najkorzystniejszych ofert:
  1. kredytowych - na cele realizacji inwestycji (jeśli zajdzie taka potrzeba)
   ubezpieczeniowych
 • Rzetelna i terminowa realizacja prac zleconych bezpośrednio przez Zarząd Wspólnoty i profesjonalna obsługa administracyjno-księgowo-techniczna na rzecz Wspólnoty.
 • Większa decyzyjność o sprawach nieruchomości w rękach Wspólnoty to gwarancja zadowolenia i poczucie kontroli nad wydatkowanymi środkami i podejmowanymi decyzjami w zakresie zarządzania nieruchomością.