logo

Wersja strony dla osób niedowidzących. Wróć do zwykłej wersji strony


O nas

DOLSAT jest operatorem telekomunikacyjnym z 20 letnim doświadczeniem

Spółka DOLSAT jest największym operatorem usług multimedialnych w Bełchatowie. Jej infrastrukturą objęte jest całe miasto i pobliskie gminy. Na rynku usług telekomunikacyjnych działa od 1989 r. Długoletnie doświadczenie, duża dynamika rozwoju i innowacyjność sprawiły, że z usług spółki korzysta blisko 65% mieszkańców Bełchatowa.

Atutem ofert spółki jest przede wszystkim kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów. Jako pierwszy operator na rynku lokalnym DOLSAT wprowadził usługę pakietową „Triple Play”, oferującą telewizję, Internet i telefonię.

Dążenie do upowszechnienia przez firmę DOLSAT dostępu do innowacyjnych usług, w szczególności Internetu szerokopasmowego pozwoliło na osiągnięcie już na koniec 2006 r. zdecydowanie największego udziału w rynku lokalnym. Obecnie blisko 8 tysięcy z ok. 9,5 tysiąca użytkowników Internetu szerokopasmowego w Bełchatowie - to klienci spółki. Powyższe liczby sprawiają, że staje się ona ewenementem w skali kraju. Około 60% gospodarstw domowych w mieście korzysta z Internetu szerokopasmowego. Średnia dla Polski to 22% a dla Unii Europejskiej 32% (źródło: EUROSTAT). Z pełną odpowiedzialnością można mówić o informatycznym mieście i e-społeczeństwie.

Biuro Reklamy DOLSAT, w której zatrudnieni są specjaliści ds. reklamy i grafiki, od lat jest imponującym skutecznością medium reklamowym. Efektywna reklama, kreatywność, dostęp do zaawansowanych i nowoczesnych technik graficznych oraz wykorzystywane media własne o bardzo dużym zasięgu, sprawiają, że przekazy reklamowe klientów spółki trafiają do blisko 80% mieszkańców miasta.

Spółka DOLSAT to przedsiębiorstwo innowacyjne, dlatego też tworzy i realizuje projekty monitoringu miejskiego i osiedlowego jak i projekty inteligentnych budynków.

Lokalność to atut. Będąc firmą lokalną DOLSAT w szczególny sposób dba o zaspokajanie potrzeb klientów, tak, aby mogli cieszyć się z wszelkich nowości technicznych i programowych. Istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest inwestycja w nowoczesne technologie. Najnowocześniejsza i największa SuperSieć optyczna (jeden z nielicznych tego typu projektów w kraju - fiber to the building - FTTB), pozwala zaoferować klientom innowacyjne rozwiązania i wysoką jakoś usług w najatrakcyjniejszej cenie na rynku medialnym.

Zarząd

Darosław Łakomski - Prezes Zarządu

Zbigniew Mikołajczyk - W-ce Prezes Zarządu

Tomasz Sokołowski - W-ce Prezes Zarządu

Tłumacz języka migowego

Tłumacz Języka Migowego dostępny w Biurze Obsługi Klienta w godzinach:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 7:30-15:00

Wtorek, czwartek: 10:00 - 18:00

Pozycja na rynku

DOLSAT od lat jest postrzegany jako lider rynku medialnego. Promocja usług we własnych mediach oraz przy wykorzystaniu masowych środków przekazu, a także promocje sprzedaży i ciągle rosnąca liczba Abonentów sprawiają, ze usługi Spółki są bardziej zauważalne na tle innych firm działających na rynku bełchatowskim. Poza aspektami ekonomicznymi należy podkreślić kompleksowość świadczonych usług. DOLSAT stał się nie tylko pionierem usługi Triple Play (Internet, Telewizja, Telefonia) w Bełchatowie, ale dodatkowo zwiększył atrakcyjność usług o własny program Telewizji Kablowej Bełchatów oraz portal lokalny www.ebelchatow.pl

Spółka DOLSAT świadczy ponadto w ramach Biura Obsługi Klienta wsparcie gotówkowe umożliwiające Abonentom pobieranie krótkoterminowych pożyczek przy najniższych łącznych kosztach na rynku oraz usługi Tanich Opłat umożliwiających dokonywanie płatności za inne rachunki (np. gaz, wodę, prąd itp.) w kasach Spółki przy niskiej opłacie prowizyjnej.

Dodatkowymi atutami firmy DOLSAT jest ponad 20-letnia obecność na rynku lokalnym, ciągły rozwój usług oraz wytwarzanie więzi emocjonalnych obecnymi i potencjalnymi klientami. Brak „wirtualnej działalności”, a także stabilna pozycja przedsiębiorstwa na rynku, profesjonalny serwis oraz stacjonarne Biuro Obsługi Klienta, są elementami, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność i podkreślają bezpieczeństwo wyboru usług Spółki.

Wymienione działania mają na celu wykreować markę nakierowaną na klienta, wykraczającą poza ekonomiczne aspekty działalności rynkowej firmy. Markę głęboko zakorzenioną w lokalnej społeczności z jednoczesnym nastawieniem na dynamiczny rozwój.

Misja firmy

Misją firmy DOLSAT jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami klientów, dlatego wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadza się nowe usługi. W ten sposób, każdego dnia, DOLSAT zdobywa klientów od nowa. Być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych. Świadczenie usług na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w jak najkrótszym czasie i po konkurencyjnych cenach z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia, aby spełnić oczekiwania klientów. Misją firmy jest również zapewnienie pracownikom pewności zatrudnienia i wspierania ich w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju zawodowym.

Wymienione działania mają na celu wykreować markę nakierowaną na klienta, wykraczającą poza ekonomiczne aspekty działalności rynkowej firmy. Markę głęboko zakorzenioną w lokalnej społeczności z jednoczesnym nastawieniem na dynamiczny rozwój.

Polityka jakości

Spółka DOLSAT jest znanym, sprawdzonym i doświadczonym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi Internetu, telewizji i telefonii, jak i producentem jedynego w Bełchatowie programu lokalnego Telewizji Kablowej Bełchatów, serwisu informacyjnego ebelchatow.pl oraz imponującego skutecznością medium reklamowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, DOLSAT gwarantuje Klientom wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną obsługę, pomoc i doradztwo techniczne optymalne dla indywidualnych potrzeb. Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dba o utrzymanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań stałych klientów.

Satysfakcja klienta jest wyznacznikiem sukcesu spółki DOLSAT, więc podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju na rynku. Nadrzędnym celem jest poznawanie potrzeb klienta oraz terminowa realizacja usług najwyższej jakości. Pozwoli on sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom, jakie stawia przed firmą rynek i klienci.

Wszystkie te cele realizowane są dzięki identyfikowaniu oczekiwań klientów i monitorowaniu poziomu ich zadowolenia, podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz zwiększaniu skuteczności i efektywności procesów zapewniających doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Indywidualne podejście do klienta ukierunkowane jest na zapewnienie wysokiego poziomu jego satysfakcji i ma bezpośrednie przełożenie na budowanie długoterminowych relacji z firmą. Budowanie takiej lojalności ułatwia profesjonalizm i kompetencje zespołu osiągane poprzez wdrożoną strategię rozwoju personelu.

Firma DOLSAT jako główną strategię swojej działalności wyznacza pozyskiwanie nowych i utrzymywanie już obsługiwanych klientów, co wymaga od niej ciągłego ukierunkowania działań na klienta. Przejawia się to zarówno badaniami potrzeb i oczekiwań klientów, umiejętnością pozyskiwania informacji, odpowiednia segmentacją rynku i prawidłowo skonstruowaną ofertą, ale także wewnętrznym ukierunkowaniem całej organizacji na realizację wyznaczonego celu poprzez ustawiczne kształcenie wrażliwości personelu na potrzeby nabywców i pobudzania go do identyfikowania się z celami firmy.

Jasno sprecyzowane założenia polityki jakości realizowane są dzięki ścisłej współpracy wszystkich działów. Ukierunkowanie działań pracowników na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta pozwala budować wysoka kulturę organizacyjną i sprzyjającą rozwojowi atmosferę współpracy na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wdrożone procesy i procedury działania dzięki elastycznemu podejściu i monitorowaniu satysfakcji odbiorców stale ewoluują dostosowując się do dynamiki rynku i wymagań klientów.

Polityka personalna

Zarówno spektakularne, liczne sukcesy firmy jak i osiągnięta, ugruntowana pozycja lidera rynku medialnego to wyniki ciężkiej pracy zgranego zespołu ludzi młodych, twórczych, zaangażowanych w realizację przyjętej wizji. Potwierdza to fakt, iż zatrudnieni w firmie DOLSAT pracownicy to jeden z najcenniejszych kapitałów - ludzi wykształconych, doświadczonych. Dzięki nim Spółka podnosi swoją konkurencyjność na rynku i stwarza dla swojego zespołu możliwości permanentnego doskonalenia zawodowego i rozwoju.

Mając świadomość nieustannie zmieniającego się i rozwijającego rynku, coraz większej, bardziej agresywnej i wyrafinowanej konkurencji DOLSAT prowadzi politykę personalną nastawioną na pozyskanie i zatrzymanie wysokokwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze umotywowanych pracowników, podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi - ich wkładu potencjału i zdolności - przez zapewnienie szkoleń, jak również przyjęcie przejrzystych zasad zarządzania, opierających się na trosce o ludzi i sprawiedliwości.

Spółka DOLSAT od lat z powodzeniem stosuje model zarządzania zasobami ludzkimi oparty o metodę kapitału ludzkiego. Już na procesie rekrutacji widoczny jest nacisk na poszukiwanie osób o odpowiednich cechach i predyspozycjach, które w przyszłości będą w ramach struktur spółki rozwijane. Struktura organizacyjna spółki opiera się na idei samokierujących się zespołów zarządzanych przez kierowników, ale co najważniejsze pracownicy kreatywni włączani są w proces tego zarządzania, mając wpływ na usprawnianie pracy swojej i działu, podnoszenie jakości działań w obrębie jednostki przez co odczuwają osobisty wkład w realizację celów firmy. Pracownicy motywowani są do pracy nie tylko poprzez stosowanie bodźców finansowych (wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, dodatki motywacyjne, nagrody specjalne, dodatki funkcyjne, dodatki efektywnościowe, wyjazdy) i świadczeń rzeczowych tj. telefon komórkowy, samochód służbowy, prenumerata specjalistyczna i system szkoleń, ale także poprzez delegowanie władzy i odpowiedzialności, okazywanie szacunku, zaufania i możliwość samorealizacji. Sprzyja to realizacji „kariery poziomej” rozumianej jako wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz budowaniu lojalnej i ustabilizowanej załogi.

Wszystkie powyższe działania mają na celu zapewnienie perspektyw rozwoju i przewagi konkurencyjnej w drodze inwestowania w kapitał ludzki. Wiedza i kwalifikacje, inwencja i skłonności do przedsiębiorczego działania, a także wytrwałość w pokonywaniu trudności to najważniejszy czynnik sukcesu spółki DOLSAT. Jedyną stałą rzeczą w firmie DOLSAT jest zmiana…permanentny rozwój. To powoduje, iż ceni się tu przede wszystkim pomysłowość, inicjatywa, skłonność do podejmowania decyzji, działań i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuję osiągnięcie założonych celów. To stwarza też korzystne warunki dla rozwoju kreatywności wśród pracowników i przyjmowania przez nich wspomnianych zmian. Wdrożona jakościowa strategia personalna skierowana na indywidualne doskonalenie i podnoszenie sprawności działania łączy się ściśle z procesem integracji i identyfikacji kadry z firmą, co pozwala w pełni wykorzystywać jej potencjał do rozwoju firmy.

Filozofia zarządu Inspirowanie, motywowanie i wspieranie pracowników, aby w pełni mogli realizować swój potencjał. Niestrudzone dążenie do bycia niekwestionowanym liderem pod względem jakości, szybkości, usług, innowacji i opłacalności.


Internet

Ponad 80% udział w rynku lokalnym internetu potwierdza wysoką pozycję naszej firmy i dobrze obrany kierunek.

Najszybszy internet. Standardem na rynku jest już Internet do 100 Mb/s - 150 Mb/s, ale wyższe prędkości 200 Mb/s czy 300 Mb/s, które DOLSAT oferuje już dziś staną się standardami w niedalekiej przyszłości.

Najlepsza cena. Szeroki wybór ofert promocyjnych gwarantuje, że każdy Klient zainteresowany usługami multimedialnymi wybierze rozwiązanie najbardziej dopasowane do własnych potrzeb. Oferujemy umowy na czas nieokreślony lub okres lojalnościowy 12 miesięcy i 24 miesięcy, a w przypadku naszych stałych Abonentów kontynuujących współpracę na kolejne okresy zapewniamy dodatkowe rabaty i upominki przy wyborze umowy na 3 lata. Ogromnym atutem oferty DOLSAT jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb Klientów.

Sieć wewnętrzna. Klienci korzystający z sieci DOLSAT mogą wymieniać w ramach sieci wewnętrznej pliki z prędkością od 10 Mb/s aż do 100 Mb/s. Umożliwia ona bardzo szybkie przesyłanie dużych plików, np. zdjęciowych.

Szeroki dostęp i stabilny transfer. DOLSAT posiada najszybszy dostęp do Internetu w regionie. Zwiększanie przepustowości gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo jakości świadczonych usług.

Nasze atuty

Światłowody. Usługa Internetu świadczona jest głównie w oparciu o sieć światłowodową o topologii gwiazdy, która dociera do każdego budynku (Fiber To The Bulding). Takie rozwiązanie zapewnia nieograniczone możliwości przesyłowe, a kilka ringów optycznych gwarantuje telekomunikacyjną niezawodność (99,99%). Liczba i struktura światłowodów sprawia, że jest jedyną taką siecią optyczną w Polsce. DOLSAT zbudował na dziś jedyną w Polsce takiej skali sieć FTTB, zachowując jednocześnie niezbędne wskaźniki ekonomiczne. Inwestycja SuperSieci kosztowała ponad 5 mln złotych (w przeliczeniu na abonenta, to kilkakrotnie więcej, niż to czym mogą się pochwalić najwięksi operatorzy). Bełchatów jest miastem specyficznym z największym w Polsce, ponad 60% odsetkiem gospodarstw domowych korzystających z szerokopasmowego Internetu. Jak się okazuje, ponad 80% abonentów Internetu w Bełchatowie, to klienci Dolsatu. Warto więc inwestować w ich zadowolenie.

Nieograniczone możliwości przesyłu. SuperSieć optyczna FTTB, uzupełniająca działającą sieć telewizji kablowej, jest jednocześnie największą siecią teleinformatyczną w Bełchatowie, posiadającą największe możliwości przesyłowe. Takie hybrydowe połączenie pozwala być otwartym na wszelkie nowe technologie i tworzyć cybernetyczny raj w naszym mieście w niezagrożony i ekonomicznie uzasadniony sposób. To wielka sztuka, wymagająca dogłębnej znajomości branży i kierunków jej rozwoju. Jeszcze niedawno standardem na rynku było 10 Mb/s, teraz DOLSAT w atrakcyjnych cenach oferuje łącza 80 Mb/s, 100 Mb/s 150 Mb/s, 200 Mb/s i 300 Mb/s.

Technologia przyszłości. Jeszcze niedawno promowana była Triple Play – czyli SuperSzybki dostęp do Internetu, Telewizji analogowej i Telefonii. Dziś oferujemy Państwu także Telewizję cyfrową i związane z nią usługi. Interaktywna telewizja cyfrowa, telewizja wysokiej rozdzielczości, zmiana sposobu oglądania treści wideo, przewartościowanie na wielu płaszczyznach multimediów – to zagadnienia, których jesteśmy świadomi i nad którymi czuwa Zespół ds. Wdrażania Nowoczesnych Technologii.

Bezpieczeństwo

Profesjonalny i szybki serwis techniczny. Dbając o najwyższą jakość usług DOLSAT zapewnia obsługę profesjonalnego serwisu technicznego. Klienci zawsze mogą liczyć na fachową poradę, pomoc i szybką obsługę.

Bezpieczeństwo danych. DOLSAT oferuje pocztę skanowaną programem antywirusowym, szyfrowanie poczty oraz szyfrowane połączenia w komunikatorach.

Dostęp do dodatkowych usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, DOLSAT zapewnia dostęp do dodatkowych usług:
- Poczta i konto www: poczta e-mail w domenie @dolsat.pl

Gwarancja jakości - Ponad 8 tysięcy zadowolonych klientów w Bełchatowie to najlepsza rekomendacja i gwarancja jakości

Dynamiczny rozwój, wiedza i doświadczenie sprawiają, że oferta DOLSAT jest najchętniej wybierana na rynku. Zaufanie klientów i ugruntowana pozycja lidera rynkowego zobowiązuje. Atrakcyjna cena jest ważna ale to nie wszystko. Spółka dba nie tylko o to, aby oferta była najatrakcyjniejsza pod względem cenowym ale również wyróżniała się pozytywnie na tle firm konkurencyjnych. Wysoka jakość świadczonych przez DOLSAT usług, miła obsługa, profesjonalny i szybki serwis techniczny oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych sprawiają, że klienci wybierając ofertę czują się bezpieczni. DOLSAT działa w oparciu o przeświadczenie, że sukces w długim okresie i zaufanie na rynku mogą osiągać tylko firmy dbające w sposób szczególny o jakość oferowanych usług.

Szybkość przepływu

Internet zachowuje się jak woda - dobrze płynie tylko grubymi rurami. Nie lubi wąskich gardeł, bo ważna jest szybkość przepływu.


Telewizja

Lokalność to nasz atut, zważywszy na zaufanie tysięcy klientów.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza, świetnie wykwalifikowany personel to jeden z tajników sukcesu. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Widzimy Państwa potrzeby, z zainteresowaniem wsłuchujemy się w Państwa opinie, stąd wdrażane są do oferty kolejne nowości programowe. Liczne ankiety i sondy pozwalają układać nam razem z naszymi klientami wyjątkową ofertę programową.

Nasza oferta programowa to najlepsze filmy, doskonałe programy informacyjne i publicystyczne. Dzięki kanałom tematycznym oraz przyrodniczo-naukowym zdobędą Państwo nową wiedzę, zainteresowania. Najzabawniejsze kreskówki, a także programy rozrywkowe i muzyczne dostarczą mnóstwo relaksu, radości. A to wszystko z najwyższą jakością techniczną obrazu i dźwięku.

Stałe poszerzamy ofertę programową w oparciu o programy cieszące się największą popularnością w ogólnopolskich rankingach oglądalności. W ostatnich 2 latach nasza oferta analogowa została uatrakcyjniona o nowe kanały Kuchnia TV, Nickelodeon i Polsat News. A oferta cyfrowa została wzbogacona o kanały: BBC Entertainmen, BBC Knowledge, BBc Lifestyle, BBC HD, Filmbox HD, Filmbox Family, Filmbox EXTRA i Filmbox Action, Fox HD i Foxlife HD, History HD, Polsat Film HD, TVP Seriale, Sundance Channel HD, CI Polsat.. Testujemy nowe kanały. Nasi klienci mogą zapoznać z ofertą programową i podzielić się z nami swoimi opiniami. Dzięki temu ciągle możemy uatrakcyjniać naszą ofertę ...

Program lokalny TKB

Jedyny program lokalny w Bełchatowie. Już od ponad 10 lat, nieprzerwanie prezentujemy Państwu relacje z naszego miasta. Wyjaśniamy sprawy, którymi żyją Bełchatowianie. Zawsze reagujemy na głosy naszych widzów, ponieważ program tworzymy razem z Państwem i dla Państwa. Jako jedyny przedstawiciel mediów lokalnych dostarczamy Państwu informacje codziennie.

TKB w liczbach. Gościliśmy w Państwa domach już ponad 1.700 razy. Przygotowaliśmy dla Państwa ponad 7.500 informacji. Wyemitowaliśmy blisko 1.650 godzin programu lokalnego Nagraliśmy ponad 300 kilometrów taśmy video.

Naziemna telewizja cyfrowa

Nie obawiaj się cyfryzacji jeśli jesteś Abonentem DOLSAT

Telewizja analogowa zostanie zachowana w dotychczasowej formie (terminy wyłączenia nadajników analogowych jej nie dotyczą). Ciesz się analogową telewizją kablową na wszystkich telewizorach, które posiadasz

Obecnie w ramach tej samej opłaty abonamentowej można cieszyć się bogatą ofertą analogową na wszystkich telewizorach w domu (66 kanałów analogowych), a także bezpłatnym dostępem do oferty cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (trzy multipleksy ogólnopolskie) oraz oferty własnej MUX DOLSAT zapewniającej łącznie odbiór 61 kanałów w jakości cyfrowej. To już dostęp do 127 kanałów telewizyjnych, w tym 4 w jakości HD.

Tylko w sieci DOLSAT programy cyfrowe, w tym HD dostępne są od ręki bez dodatkowych umów, dodatkowych urządzeń i kolejnego pilota. Wystarczy nowoczesny odbiornik TV (wyposażony w MPEG-4), by cieszyć się bogatą ofertą i poznać zalety cyfrowej telewizji wysokiej rozdzielczości.

Co to jest cyfrowa telewizja naziemna DVB-T i co to są MUX-y?

Cyfrowa telewizja naziemna - to przedsięwzięcie, które ma na celu przede wszystkim lepsze wykorzystanie dostępnego pasma fal radiowych. Jeśli w uproszczeniu przyjmiemy, że mieliśmy dostęp do trzech programów ogólnopolskich (TVP1, TVP2 i TVP3), to po przeprowadzeniu pierwszego etapu cyfryzacji każdy będzie miał dostęp do trzech Multiplexów, czyli MUX-ów. Dotychczas kanał telewizyjny oznaczał jeden program. Multiplex, który w uproszczeniu zastępuje taki kanał, oferuje dostęp do 8 programów standardowej rozdzielczości (SD), bądź do 6 programów SD i 2 programów HD.

Do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej potrzebne jest źródło sygnału (poprawna instalacja antenowa lub sygnał telewizji kablowej) i odbiornik telewizyjny. Praktycznie każdy zakupiony dziś odbiornik jest wyposażony w stosowny tuner DVBT - MPEG4. Jeśli nasz odbiornik nie posiada takiego tunera, to wystarczy zakupić urządzenie zewnętrzne w cenie 80 - 150zł, które zapewni odbiór praktycznie na każdym odbiorniku TV. Wraz z upowszechnieniem się cyfrowej telewizji naziemnej urządzenia te będą znacznie tańsze.

Należy pamiętać, że jakość cyfrowej telewizji standardowej rozdzielczości SD niewiele odbiega od jakości dobrego sygnału analogowego, znaczne różnice zobaczymy dopiero w przypadku cyfrowego sygnału wysokiej rozdzielczości HD.

Cyfrowe pakiety premium

Dla koneserów mamy jeszcze bogatszą ofertę z programami PREMIUM i dużą liczbą kanałów HD. Dwukierunkowy dekoder zapewnia również wygodny dostęp do dodatkowych informacji, ogłoszeń i archiwum programów lokalnych TKB.


Telefonia

Technologia. Usługa nasza działa w oparciu o tradycyjny telefon stacjonarny, dlatego też nie jest wymagane posiadanie komputera. Telefonia Dolsat oparta jest o nowoczesną technologię cyfrową, działa w sieci dającej gwarancję jakości QoS (Qualoty of Service).

Coraz więcej klientów. Już blisko tysiąc rodzin w Bełchatowie korzysta z naszej telefonii. W ciągu ostatniego roku liczba klientów wzrosła niemal dwukrotnie. Tak dynamiczny wzrost abonentów telefonii Dolsat, przy jednoczesnym spadku klientów tradycyjnej telefonii stacjonarnej (TP SA) i dużej popularności telefonii komórkowej, jest prawdziwym sukcesem. Atrakcyjność naszej oferty sprawia, że klienci korzystający z telefonów komórkowych nie muszą rezygnować z telefonii stacjonarnej, co umożliwia stały kontakt z domownikami.

Naliczanie sekundowe. Płacą Państwo tylko tyle, ile rozmawiacie z dokładnością co do sekundy, bez żadnych dodatkowych opłat za rozpoczętą rozmowę. Teraz można zapomnieć o płaceniu za niewykorzystane dotąd rozmowy.

Bezpłatny billing online. Na bieżąco mogą Państwo kontrolować, a więc i obniżyć swoje rachunki. Ile zapłacę za dzisiejsze rozmowy? Jaki jest koszt ostatniej rozmowy? Teraz to proste, wystarczy wejść na Panel Abonenta

Sieć wewnętrzna. Klienci korzystający z sieci DOLSAT mogą wymieniać w ramach sieci wewnętrznej pliki z prędkością od 10 Mb/s aż do 100 Mb/s. Umożliwia ona bardzo szybkie przesyłanie dużych plików, np. zdjęciowych.

Atuty Naszej Telefonii

Dlaczego warto wybrać naszą telefonię?

- naliczanie sekundowe

- bezpłatny billing online

- bezpłatna blokada 0-700

- możliwość przeniesienia dotychczasowego numeru

- aktywacja już od symbolicznej złotówki

- najniższy abonament w mieście już od 9,90 zł/mc

- nielimitowane darmowe rozmowy wewnątrz sieci DOLSAT

- upominki do każdej umowy

- gwarancja zadowolenia - usługa działa w oparciu o tradycyjny telefon stacjonarny, dlatego też nie jest wymagane posiadanie komputera. Telefonia DOLSAT oparta jest o nowoczesną technologię cyfrową, działa w sieci dającej gwarancję jakości QoS (Quality of Service).

- bogata oferta pakietowa z DARMOWYMI ROZMOWAMI w ramach abonamentu.

- zaufały nam tysiące... już ponad tysiąc bełchatowskich rodzin korzysta z naszej telefonii, skorzystaj z usług sprawdzonego i doświadczonego dostawcy usług.

Zachowaj swój numer

Najniższy abonament w mieście już od 9,90 zł/mc i połączenia za grosze! Telefonia DOLSAT … aby rachunki cieszyły… :)

Weź ze sobą dowód osobisty, ostatnią fakturę za telefon – usprawni to wypełnienie wszelkich dokumentów. Nasz Doradca Klienta dopełni wszystkich formalności w Twoim imieniu. Po uzyskaniu przez nas informacji od Dotychczasowego Dostawcy Usług o terminie wypowiedzenia umowy otrzymasz Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia świadczenia usługi przez DOLSAT. Szybko, sprawnie i przyjemnie, a później tanio, taniej, jak najtaniej…


Reklama

Daj się zauważyć – reklamuj się w DOLSACIE!

Do zaoferowania mamy więcej niż konkurencja. Do Państwa dyspozycji pozostaje kanał reklamowo-informacyjny DOLTEXT, reklama telewizyjna emitowana przed codziennym programem lokalnym TELEDZIEŃ, oraz reklama w Internecie, na najchętniej odwiedzanym bełchatowskim portalu www.ebelchatow.pl

Oferujemy kompleksową obsługę reklamową od koncepcji, jej przygotowania po realizację.


Kontakt do Biura Reklamy tel. 609 471 277

Nasze atuty to:

Własny program lokalny "TELEDZIEŃ"

Własny portal informacyjny www.ebelchatow.pl

Kanał reklamowo informacyjny "DOLTEXT"

Nasza oferta obejmuje m.in.:

kompleksowe przygotowanie kampanii promocyjnych w mediach

produkcję spotów telewizyjnych, filmów promocyjnych i reklamowych

tworzenie stron www

Korzyści dla stałych klientów

Indywidualne upusty cenowe

Bezpłatna modernizacja projektów

Mailing aktualnych ofert

Bezpłatna publikacja życzeń świątecznych


Cenniki i dokumenty

Aktualne cenniki i wzory umów


Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

tel. 44 632 73 54, 44 712 00 00;

mail: biuro@dolsat.pl; ebok@dolsat.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 08.00 - 15.00

Wtorek 10.00 - 17.30

Środa 08.00 - 15.00

Czwartek 10.00 - 17.30

Piątek 08.00 - 15.00

Adres

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23c

Redakcja TKB

tel. 44 635 08 07

Redaktor Naczelny, tel. 601 307 761

Dziennikarz, tel. 605 309 304

mail: tkb@dolsat.pl

Serwis Techniczny

Telewizja Analogowa, DVB-T: tel. 601 330 225, tel. 601 315 544

Internet, Telefonia, Telewizja Cyfrowa - IPTV: tel. 603 988 822

mail: admin@dolsat.pl, serwis@dolsat.pl

Biuro reklamy

tel. 609 471 277