wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

kreseczka Klient Wiedza Infrastruktura

  • Home
  • Strategia firmy
  • Polityka personalna

Polityka personalna

Zarówno spektakularne, liczne sukcesy firmy jak i osiągnięta, ugruntowana pozycja lidera rynku medialnego to wyniki ciężkiej pracy zgranego zespołu ludzi młodych, twórczych, zaangażowanych w realizację przyjętej wizji. Potwierdza to fakt, iż zatrudnieni w firmie DOLSAT pracownicy to jeden z najcenniejszych kapitałów - ludzi wykształconych, doświadczonych. Dzięki nim Spółka podnosi swoją konkurencyjność na rynku i stwarza dla swojego zespołu możliwości permanentnego doskonalenia zawodowego i rozwoju.

Mając świadomość nieustannie zmieniającego się i rozwijającego rynku, coraz większej, bardziej agresywnej i wyrafinowanej konkurencji DOLSAT prowadzi politykę personalną nastawioną na pozyskanie i zatrzymanie wysokokwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze umotywowanych pracowników, podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi - ich wkładu potencjału i zdolności - przez zapewnienie szkoleń, jak również przyjęcie przejrzystych zasad zarządzania, opierających się na trosce o ludzi i sprawiedliwości.

Spółka DOLSAT od lat z powodzeniem stosuje model zarządzania zasobami ludzkimi oparty o metodę kapitału ludzkiego. Już na procesie rekrutacji widoczny jest nacisk na poszukiwanie osób o odpowiednich cechach i predyspozycjach, które w przyszłości będą w ramach struktur spółki rozwijane. Struktura organizacyjna spółki opiera się na idei samokierujących się zespołów zarządzanych przez kierowników, ale co najważniejsze pracownicy kreatywni włączani są w proces tego zarządzania, mając wpływ na usprawnianie pracy swojej i działu, podnoszenie jakości działań w obrębie jednostki przez co odczuwają osobisty wkład w realizację celów firmy. Pracownicy motywowani są do pracy nie tylko poprzez stosowanie bodźców finansowych (wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, dodatki motywacyjne, nagrody specjalne, dodatki funkcyjne, dodatki efektywnościowe, wyjazdy) i świadczeń rzeczowych tj. telefon komórkowy, samochód służbowy, prenumerata specjalistyczna i system szkoleń, ale także poprzez delegowanie władzy i odpowiedzialności, okazywanie szacunku, zaufania i możliwość samorealizacji. Sprzyja to realizacji „kariery poziomej” rozumianej jako wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz budowaniu lojalnej i ustabilizowanej załogi.

Przyjęty program rozwoju personelu zakłada:

  • rozszerzanie posiadanych kwalifikacji i wiedzy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach branżowych, pokazach, liczne konsultacje
  • ugruntowanie posiadanej wiedzy poprzez organizowanie wewnętrznych spotkań szkoleniowych, instruktaże
  • zdobywanie nowych umiejętności poprzez szkolenia, rotacje stanowisk, seminaria i sympozja
  • doskonalenie i rozwój poprzez kreowanie innowacyjności i inicjatywny, identyfikację z firmą poprzez spotkania integracyjne, zespołowe kursy wyjazdowe, coaching i mentoring

Wszystkie powyższe działania mają na celu zapewnienie perspektyw rozwoju i przewagi konkurencyjnej w drodze inwestowania w kapitał ludzki. Wiedza i kwalifikacje, inwencja i skłonności do przedsiębiorczego działania, a także wytrwałość w pokonywaniu trudności to najważniejszy czynnik sukcesu spółki DOLSAT. Jedyną stałą rzeczą w firmie DOLSAT jest zmiana…permanentny rozwój. To powoduje, iż ceni się tu przede wszystkim pomysłowość, inicjatywa, skłonność do podejmowania decyzji, działań i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuję osiągnięcie założonych celów.To stwarza też korzystne warunki dla rozwoju kreatywności wśród pracowników i przyjmowania przez nich wspomnianych zmian. Wdrożona jakościowa strategia personalna skierowana na indywidualne doskonalenie i podnoszenie sprawności działania łączy się ściśle z procesem integracji i identyfikacji kadry z firmą, co pozwala w pełni wykorzystywać jej potencjał do rozwoju firmy.

Filozofia zarządu Inspirowanie, motywowanie i wspieranie pracowników, aby w pełni mogli realizować swój potencjał. Niestrudzone dążenie do bycia niekwestionowanym liderem pod względem jakości, szybkości, usług, innowacji i opłacalności.


Zobacz również Polityka jakości