wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

kreseczka Klient Wiedza Infrastruktura


Zmiany w Regulaminie Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzoną nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego od dnia 12.09.2018 r. zmianie ulegają zapisy Regulaminu Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych dotyczące treści §27 ust. 13e i 16 tj. likwidacji stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Prezesie UKE.

Nowe brzmienie ust. 13e: „Odpowiedź na reklamację powinna mieć formę pisemną i zawierać (…) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu polubownym tj. postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.”.

Nowe brzmienie ust. 16: „Abonent ma prawo po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń w postępowaniu polubownym tj. postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, tj. w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku nie zapłacenia przez Operatora dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uznana.”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji ww. zmian przysługuje Państwu, prawo do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 60a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) tj. z koniecznością zwrotu przez Abonenta ulgi przyznanej przy zawieraniu umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, o ile Abonent uzyskał taką ulgę.